ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
  • ๑.๑ รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการคมนาคม ในรอบระยะเวลา ๕ ปี (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๖)  ผลการพิจารณา
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   • ๑.๒ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งสำนักบริหารการมัธยมศึกษา (สบม.) ของคณะกรรมาธิการการศึกษา  ผลการพิจารณา
    ดาวน์โหลดเอกสาร
   • (๒) รับรองรายงานการประชุม  ผลการพิจารณา
    (ไม่มี)
    • (๓) กระทู้ถาม
     • ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
      • ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง เพื่อลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำของเกษตรกร
       นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เป็นผู้ตั้งถาม
       ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
        ผลการพิจารณา
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การป้องกันและปราบปรามแก๊ง Call Center
        ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ
        พลตรี โอสถ ภาวิไล เป็นผู้ตั้งถาม
        ถามนายกรัฐมนตรี
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการหน่วยบริการปฐมภูมิของ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนภารกิจจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
         นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม
         ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
          ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา
         • ๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การยกเลิก พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
          นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน เป็นผู้ตั้งถาม
          ถามนายกรัฐมนตรี
           ผลการพิจารณา
        • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
         • ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ทางเลือกเชิงนโยบาย : การประกันสังคมกับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
          ซึ่งคณะกรรมาธิการการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว
          (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗)
           ผลการพิจารณา
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนากิจการจเรทหารของกองทัพยุคใหม่
           ซึ่งคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐพิจารณาเสร็จแล้ว
            ผลการพิจารณา
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง หลักการและแนวทางการปฏิบัตินวัตกรรมทางปัญญา STAR STEMS สำหรับการสร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี มีสันติสุขยั่งยืน
            ซึ่งคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว
             ผลการพิจารณา
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๔.๔ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โครงการการบูรณาการบริการวิชาการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ๕ จังหวัดต้นแบบ
             ซึ่งคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว
              ผลการพิจารณา
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๔.๕ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับผลกระทบจากนโยบายและมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน
              ซึ่งคณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว
               ผลการพิจารณา
              ดาวน์โหลดเอกสาร
             • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
              (ไม่มี)
              • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
               (ไม่มี)
               • (๗) เรื่องอื่นๆ  ผลการพิจารณา
                (ถ้ามี)
                หมายเหตุ :

                ๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาให้แสดงความประสงค์ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาต่อที่ประชุมวุฒิสภาระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จุดรับกระทู้ถามด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา            
                ๒. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

                สำนักการประชุม
                โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔
                โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
                https://www.senate.go.th