ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  (ถ้ามี)
  • (๒) รับรองรายงานการประชุม
   (ไม่มี)
   • (๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
    (ไม่มี)
    • เรื่องด่วน
     (ถ้ามีเรื่องค้างการพิจารณามาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๕
     (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕)
     (ถ้ามี)
     • (๔) เรื่องที่เสนอใหม่
      (ไม่มี)
      • (๕) เรื่องอื่นๆ
       (ถ้ามี)
       หมายเหตุ :

       เอกสารประกอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๓ โดยท่านสมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้ โดยการสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุม หรือทาง www.parliament.go.th

       สำนักการประชุม
       กลุ่มงานระเบียบวาระ
       โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
       www.parliament.go.th