ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ข้อหารือของสมาชิก
  • - การปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘  ผลการพิจารณา
  • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
   (ถ้ามี)
   • (๒) รับรองรายงานการประชุม
    (ไม่มี)
    • (๓) กระทู้ถาม
     (ไม่มี)
     • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
      • ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และปัญหาการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เพียงพอ
       ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จแล้ว
        ผลการพิจารณา
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดการน้ำเสียชุมชน
        ซึ่งคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ในการประมูลด้วยวิธี e-bidding ในภาครัฐ
         ซึ่งคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลพิจารณาเสร็จแล้ว
          ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
        • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
         (ไม่มี)
         • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
          • - รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
           (ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
            ผลการพิจารณา
           ดาวน์โหลดเอกสาร
          • (๗) เรื่องอื่นๆ  ผลการพิจารณา
           (ถ้ามี)
           หมายเหตุ :

           ๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความประสงค์ต่อประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาผู้ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมวุฒิสภาล่วงหน้าพร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ ณ จุดรับแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา จนครบ ๑๕ คน หรือเมื่อถึงเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
           ๒. อาจมีเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
           ๓. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

           สำนักการประชุม
           โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔
           โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
           https://www.senate.go.th