ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  ผลการพิจารณา
  • (๑) กระทู้ถาม
   (ไม่มี)
   • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
   • เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน
    • ๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
     (นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     • ๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
      (นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
       (นายพิทักษ์เดช เดชเดโช กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
        (นายคอซีย์ มามุ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
         (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
         (เรื่องลำดับที่ ๑ – ๕ เลื่อนตามที่ที่ประชุมเห็นชอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
         ดาวน์โหลดเอกสาร
        • (๓) รับรองรายงานการประชุม
         • - รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
          ครั้งที่ ๑๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
          ครั้งที่ ๑๑ วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
          ครั้งที่ ๑๒ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
          ครั้งที่ ๑๓ วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖
         • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
          (ไม่มี)
          • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
           • ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
            (นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ เป็นผู้เสนอ)
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาศึกษาการแยกกัญชงออกจากกฎหมายว่าด้วยกัญชาให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
             (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจังหวัดพื้นที่ในเขตป่าสงวนเพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติของอธิบดี ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
              (นายทรงยศ รามสูต เป็นผู้เสนอ)
              (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑ - ๕.๓ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖)
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและจัดทำมาตรการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู และเยียวยากรณีน้ำมันรั่วไหลทางทะเล
               (นายกฤช ศิลปชัย เป็นผู้เสนอ)
               (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖)
               ดาวน์โหลดเอกสาร
               • ๕.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาช้างป่าและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน
                (นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ เป็นผู้เสนอ)
                (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                • ๕.๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในชุมชนแออัด
                 (นายเอกราช อุดมอำนวย เป็นผู้เสนอ)
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • ๕.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาท่าเรือของประเทศไทย
                  (นายภัณฑิล น่วมเจิม เป็นผู้เสนอ)
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • ๕.๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                   (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • ๕.๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการนำสายไฟฟ้า-สายสื่อสารลงดินในพื้นที่จังหวัดกระบี่
                    (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๕.๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาศึกษาเปลี่ยนความผิดอาญาที่มีโทษไม่ร้ายแรงเปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัย
                     (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                     • ๕.๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการส่งเสริม พัฒนา แก้ไขปัญหาทุเรียนอย่างยั่งยืนทั้งระบบ และยกร่างกฎหมายว่าด้วยทุเรียน
                      (นายสรรเพชญ บุญญามณี เป็นผู้เสนอ)
                      (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๖ - ๕.๑๑ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖)
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • ๕.๑๒ ร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศ คำนำหน้านาม และการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ พ.ศ. ....
                       (นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                       (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และสตรี)
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • ๕.๑๓ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                        (นายพัฒนา สัพโส กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • ๕.๑๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC-Creative LANNA)
                         (นายรวี เล็กอุทัย เป็นผู้เสนอ)
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • ๕.๑๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC-Creative LANNA)
                          (นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล เป็นผู้เสนอ)
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • ๕.๑๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการข้าวทั้งระบบอย่างยั่งยืน
                           (นายชัชวาล แพทยาไทย เป็นผู้เสนอ)
                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                           • ๕.๑๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน
                            (นายอนุชา บูรพชัยศรี เป็นผู้เสนอ)
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                            • ๕.๑๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาซอฟต์ พาวเวอร์ (Soft Power) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างสมดุล มั่งคั่ง และยั่งยืน
                             (นายอนุชา บูรพชัยศรี เป็นผู้เสนอ)
                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • ๕.๑๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์การขออนุญาตสร้าง ขยาย หรือปรับปรุงถนนสาธารณะที่ประชาชนใช้เดินทางสัญจรแต่กฎหมายกำหนดให้เป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
                              (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                              • ๕.๒๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงวัยและอัตราการเกิดของประชากรที่ต่ำลง
                               (นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ เป็นผู้เสนอ)
                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • ๕.๒๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาขยะ และมลพิษอื่น ๆ
                                (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
                                (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๒ - ๕.๒๑ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖)
                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                • ๕.๒๒ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                 (นายเซีย จำปาทอง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                 (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับสตรี)
                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                 • ๕.๒๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                  (นายอภิชาติ ศิริสุนทร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๒ - ๕.๒๓ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖
                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                  • ๕.๒๔ ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                   (นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                   • ๕.๒๕ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                    (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                    (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และสตรี)
                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                    • ๕.๒๖ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                     (นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                     • ๕.๒๗ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ พ.ศ. ....
                                      (นายยูนัยดี วาบา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                      • ๕.๒๘ ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                       (นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                       • ๕.๒๙ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ พ.ศ. ....
                                        (รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                        • ๕.๓๐ ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                         (เรืออากาศโท ธนเดช เพ็งสุข กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                         • ๕.๓๑ ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                          (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                          • ๕.๓๒ ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                           (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                           • ๕.๓๓ ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                            (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                            • ๕.๓๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                             (นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                             • ๕.๓๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor:
                                              NEC-Creative LANNA)
                                              (นายนพพล เหลืองทองนารา เป็นผู้เสนอ)
                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                              • ๕.๓๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor:
                                               NEC-Creative LANNA)
                                               (นางสาวพิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ เป็นผู้เสนอ)
                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                               • ๕.๓๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่เป็นธรรม
                                                (นางสาวศนิวาร บัวบาน เป็นผู้เสนอ)
                                                (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๔ - ๕.๓๗ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗)
                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                • ๕.๓๘ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ....
                                                 (นายรังสิมันต์ โรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                 • ๕.๓๙ ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทำความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง พ.ศ. ....
                                                  (นายชัยธวัช ตุลาธน กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                  • ๕.๔๐ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                   (นายอดิศร เพียงเกษ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                   • ๕.๔๑ ร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                    (นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                    • ๕.๔๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในชุมชนแออัด
                                                     (นายสฤษดิ์ บุตรเนียร เป็นผู้เสนอ)
                                                     (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๘ - ๕.๔๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗)
                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                     • ๕.๔๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                      (นายณัฐวุฒิ บัวประทุม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                      (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก และเยาวชน)
                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                      • ๕.๔๔ ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                       (นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                       • ๕.๔๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อบริหารจัดการแก้ไขปัญหาพื้นที่ของกรมประมงในเขตหนองหาร ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๔๘๔
                                                        (นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย เป็นผู้เสนอ)
                                                        (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๔๓ - ๕.๔๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗)
                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                       • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
                                                        • ๖.๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                         (นายเอกราช อุดมอำนวย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                         • ๖.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการระบาดของยาเสพติดในชนบทและเมืองอย่างเป็นระบบ
                                                          (นายปรเมษฐ์ จินา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                          • ๖.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน
                                                           (นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช เป็นผู้เสนอ)
                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                           • ๖.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาทบทวนการนำมาตรการการเก็บภาษีข้าวสาลี (อัตรา ๒๗%) กลับมาใช้ และขอให้พิจารณายกเลิกการนำเข้ารำสกัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร
                                                            (นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย เป็นผู้เสนอ)
                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                            • ๖.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor:
                                                             NEC-Creative LANNA)
                                                             (นางสาวเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู เป็นผู้เสนอ)
                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                             • ๖.๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการที่ดินวัดที่มอบให้หน่วยงานราชการใช้
                                                              (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                              • ๖.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการวางแนวทางการบัญญัติกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle (EV))
                                                               (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                               • ๖.๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพงในโรงพยาบาลเอกชน
                                                                (นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                • ๖.๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการถือครองสิทธิที่ดินของประชาชน และการพัฒนาเขตพื้นที่
                                                                 หนองหาร จังหวัดสกลนคร
                                                                 (นายชัยมงคล ไชยรบ เป็นผู้เสนอ)
                                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                • (๗) เรื่องอื่นๆ
                                                                 • ๗.๑ ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร)
                                                                  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗)
                                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                  • ๗.๒ ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายสนอง เทพอักษรณรงค์)
                                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                  หมายเหตุ :

                                                                  ๑. การปรึกษาหารือ

                                                                     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือ ให้ยื่นแบบการแจ้งความจำนงขอปรึกษาหารือฯ กับเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุมได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๕๐ นาฬิกา โดยจะเริ่มปรึกษาหารือตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

                                                                  ๒. การแจ้งนัดประชุมและการเผยแพร่เอกสารการประชุมได้ดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๑

                                                                     การนัดประชุมได้แจ้งให้สมาชิกทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว และท่านสมาชิกสามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ โดยการสแกน QR Code หรือทาง www.parliament.go.th

                                                                  ๓. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

                                                                     รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ครั้งที่ ๑๐ - ๑๓ ได้วางให้ท่านสมาชิกฯ ตรวจดูเมื่อวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๑๔ – ๑๖ ได้วางให้ท่านสมาชิกฯ ตรวจดูเมื่อวันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ บริเวณหน้าห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรรับรอง รวมถึงจัดให้มีข้อมูลในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สมาชิกฯ ตรวจสอบดูรายงานการประชุมได้ตามที่ร้องขอ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๓ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๔ ของประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอตรวจดูรายงานการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒


                                                                  สำนักการประชุม
                                                                  กลุ่มงานระเบียบวาระ
                                                                  โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
                                                                  www.parliament.go.th