ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
  • ๑.๑ รับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
   • ๑.๒ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความตกลง CPTPP ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคการเกษตร ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
    ดาวน์โหลดเอกสาร
    • ๑.๓ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบูรณาการความรู้ สู่หลักสูตรนวัตวิถีเกษตรเชิงธุรกิจ ของคณะกรรมาธิการการศึกษา
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     • ๑.๔ เรื่องแจ้งที่ไม่ปรากฏในวาระ ดังนี้
      - สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารับทราบรายงานประจำปี
      ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของหน่วยงาน จำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้
      ๑) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และรายงานการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปี ๒๕๖๓ ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
      ๒) รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
      ๓) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
      ๔) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
      ๕) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
      ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของหน่วยงาน จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้
      ๑) รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๕ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
      ๒) รายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
      ๓) รายงานประจำปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ ของกองทุนการออมแห่งชาติ
      ๔) รายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
     • (๒) รับรองรายงานการประชุม
      (ไม่มี)
      • (๓) กระทู้ถาม
       (ไม่มี)
       • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
        • ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การนำเชื้อเพลิงไฮโดรเจนมาเป็นพลังงานทางเลือกเพื่อการพาณิชย์ สำหรับภาคขนส่ง ภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร
         ซึ่งคณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว
          ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว  ผลการพิจารณา
          ดาวน์โหลดเอกสาร
         • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
          (ไม่มี)
          • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
           • - รายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
            (ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
             ผลการพิจารณา
            ดาวน์โหลดเอกสาร
           • (๗) เรื่องอื่นๆ  ผลการพิจารณา
            (ถ้ามี)
            หมายเหตุ :

            สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH  


            สำนักการประชุม
            กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
            โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
            โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
            https://www.senate.go.th