ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภา  ผลการพิจารณา
  • - การปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใดตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘
  • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
   (ถ้ามี)
   • ๒. รับรองรายงานการประชุม
    (ไม่มี)
    • (๓) กระทู้ถาม
     (ไม่มี)
     • เรื่องด่วน
      (ถ้ามี)
      • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
       • ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
        ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จแล้ว
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความพร้อมด้านศักยภาพของการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตในการเป็นท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญหรูหราขนาดเล็ก (Small Luxury Cruise)
         ซึ่งคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวพิจารณาเสร็จแล้ว
          ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา
         (ไม่มี)
         • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
          • - รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
           (ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓)
            ผลการพิจารณา
           ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๗. เรื่องอื่นๆ  ผลการพิจารณา
           (ถ้ามี)
           หมายเหตุ :

           1. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

           2. การแต่งกายในการเข้าร่วมประชุมวุฒิสภา สวมชุดสุภาพปกติ

           สำนักการประชุม
           กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
           โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
           โทรสาร