ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔
ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร
 • (๑) กระทู้ถาม
  (ไม่มี)
  • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
   (ถ้ามี)
   • (๓) รับรองรายงานการประชุม
    (ไม่มี)
    • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
     (ไม่มี)
     • เรื่องด่วน
      • - ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี  ผลการพิจารณา
       (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ จำนวน ๑๓๕ คน เป็นผู้เสนอ)
       ดาวน์โหลดเอกสาร
      • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
       (ไม่มี)
       • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
        (ไม่มี)
        • (๗) เรื่องอื่นๆ
         (ถ้ามี)
         หมายเหตุ :

         เอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๑ สมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมได้ โดยการสแกน QR code หรือทาง www.parliament.go.th

         สำนักการประชุม
         กลุ่มงานระเบียบวาระ
         โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
         www.parliament.go.th