ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  (ถ้ามี)
  • ๒. รับรองรายงานการประชุม
   (ไม่มี)
   • (๓) กระทู้ถาม
    (ไม่มี)
    • เรื่องด่วน
     • - (เรื่องที่ค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)
     • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
      (ไม่มี)
      • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา
       (ไม่มี)
       • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
        (ไม่มี)
        • ๗. เรื่องอื่นๆ
         (ถ้ามี)
         หมายเหตุ :

         1. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

         2. การแต่งกายในการเข้าร่วมประชุมวุฒิสภา สวมชุดสุภาพปกติ

         สำนักการประชุม
         กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
         โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
         โทรสาร