ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  • - รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปตามร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น  ผลการพิจารณา
   ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ๒. รับรองรายงานการประชุม
   • - รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๕ ครั้ง
    ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
    ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
    ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
    ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และ
    ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
     ผลการพิจารณา
   • (๓) กระทู้ถาม
    • ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
     • ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การยกเว้นให้อาคารที่ใช้ในราชการไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
      พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน เป็นผู้ตั้งถาม
      ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
       ผลการพิจารณา
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ – จังหวัดแม่ฮ่องสอน
       นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง เป็นผู้ตั้งถาม
       ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
        ผลการพิจารณา
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมการใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันทางธุรกิจ
        นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม
        ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา
        • ๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการในการควบคุมกัญชา กัญชง ในช่วงสุญญากาศก่อน พ.ร.บ. กัญชา กัญชง มีผลบังคับใช้
         นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม
         ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
          ผลการพิจารณา
         • ๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ปัญหาสุญญากาศจากนโยบายกัญชาเสรี นับแต่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
          นายคำนูณ สิทธิสมาน เป็นผู้ตั้งถาม
          ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
           ผลการพิจารณา
        • เรื่องด่วน
         (ถ้ามี)
         • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
          (ไม่มี)
          • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา
           • - รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และรายงานการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปี ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
            (ตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)
            (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
             ผลการพิจารณา
            ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
           • ๗. เรื่องอื่นๆ
            (ถ้ามี)
            หมายเหตุ :

            1. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

            2. การแต่งกายในการเข้าร่วมประชุมวุฒิสภา สวมชุดสุภาพปกติ

            สำนักการประชุม
            กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
            โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
            โทรสาร