ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) (ปรับใหม่)
วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภา
  • - การปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘  ผลการพิจารณา
  • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
   (ถ้ามี)
   • ๒. รับรองรายงานการประชุม  ผลการพิจารณา
    (ไม่มี)
    • (๓) กระทู้ถาม  ผลการพิจารณา
     (ไม่มี)
     • เรื่องด่วน  ผลการพิจารณา
      (ถ้ามี)
      • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
       • ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภควิถีใหม่
        ซึ่งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาเสร็จแล้ว
        (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕)
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินการระบบสุขภาพปฐมภูมิ
         ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว
          ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง
          ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จแล้ว
           ผลการพิจารณา
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๔.๔ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของประเทศไทย
           ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว
           (เรื่องตามลำดับที่ ๔.๒ - ๔.๔ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
            ผลการพิจารณา
           ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา
           (ไม่มี)
           • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
            • ๖.๑ รายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔
             (ตามมาตรา ๑๑ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒)
              ผลการพิจารณา
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๖.๒ รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
              (ตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐)
               ผลการพิจารณา
              ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๗. เรื่องอื่นๆ  ผลการพิจารณา
              (ถ้ามี)
              หมายเหตุ :

              1. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

              2. การแต่งกายในการเข้าร่วมประชุมวุฒิสภา สวมชุดสุภาพปกติ

              สำนักการประชุม
              โทรศัพท์ 02-8319454,
              โทรสาร
              ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์