ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
  (ถ้ามี)
  • (๒) รับรองรายงานการประชุม
   • - รับรองรายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)  ผลการพิจารณา
    ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖
    ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖
    ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
    ครั้งที่ ๔ วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
    ครั้งที่ ๕ เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๑๑ ถึงวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖
   • (๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
    (ไม่มี)
    • เรื่องด่วน  ผลการพิจารณา
     • ๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (ยกเลิกมาตรา ๒๗๒)
      (นายชัยธวัช ตุลาธน กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
      (ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖)
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๒. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
       (รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๓. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
        (รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๔. ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๑ ให้รัฐสภามีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ (๒)  ผลการพิจารณา
         (รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล เป็นผู้เสนอ)
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๕. ความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (Free Trade Agreement between the Kingdom of Thailand and the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)  ผลการพิจารณา
          (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
          เล่ม 1 ความตกลงการค้าเสรี (ภาษาไทย)
          เล่ม 2 ความตกลงการค้าเสรี (ภาษาอังกฤษ)
          เล่ม 3 สรุปสาระสำคัญ
         • (๔) เรื่องที่ค้างพิจารณา
          (ไม่มี)
          • (๕) เรื่องที่เสนอใหม่
           (ไม่มี)
           • (๖) เรื่องอื่นๆ
            • ๖.๑ ขอถอนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล กับคณะ เป็นผู้เสนอ ออกจากระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๗  ผลการพิจารณา
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๖.๒ ขอถอนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล กับคณะ เป็นผู้เสนอ ออกจากระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๗  ผลการพิจารณา
              ดาวน์โหลดเอกสาร
             หมายเหตุ :

             ๑. เอกสารประกอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๓ สมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้ โดยการสแกน QR code หรือทาง www.parliament.go.th

             ๒. รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ครั้งที่ ๑ – ๕  ได้วางให้สมาชิกรัฐสภาตรวจดูเมื่อวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ และวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ ตามลำดับ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภารับรอง รวมถึงจัดให้มีข้อมูลในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาตรวจสอบดูรายงานการประชุมได้ตามที่ร้องขอ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ ๒๓

             สำนักการประชุม
             กลุ่มงานระเบียบวาระ
             โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
             www.parliament.go.th