ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  • ๑.๑ รับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ผลการพิจารณา
   • ๑.๒ รับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา  ผลการพิจารณา
    • ๑.๓ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรดินและข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ ทรัพยากรทางบกในประเด็นทรัพยากรดินของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์  ผลการพิจารณา
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     • ๑.๔ รับทราบสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  ผลการพิจารณา
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๑.๕ เรื่องแจ้งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม รับทราบผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑ เรื่อง
       - รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๔ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
        ผลการพิจารณา
      • ๒. รับรองรายงานการประชุม
       (ไม่มี)
       • (๓) กระทู้ถาม
        • ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
         • ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการออม
          นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม
          ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
           ผลการพิจารณา
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
           นายออน กาจกระโทก เป็นผู้ตั้งถาม
           ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
            ผลการพิจารณา
           ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา
           ไม่มี
          • เรื่องด่วน
           • - ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
            ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
            (เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน ซึ่งจะครบกำหนดการพิจารณาในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
             ผลการพิจารณา
            ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
            • ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์สำหรับอาชีวศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
             ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาเสร็จแล้ว
              ผลการพิจารณา
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
              ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
               ผลการพิจารณา
              ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา
              (ไม่มี)
              • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
               (ไม่มี)
               • ๗. เรื่องอื่นๆ
                (ถ้ามี)
                หมายเหตุ :

                1. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

                2. การแต่งกายในการเข้าร่วมประชุมวุฒิสภา สวมชุดสุภาพปกติ

                สำนักการประชุม
                กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
                โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
                โทรสาร