ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๓๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
หมายเหตุ :

๑. อาจมีเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
๒. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

สำนักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
https://www.senate.go.th