ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
  • ๑.๑ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   • ๑.๒ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๓ เรื่อง  ผลการพิจารณา
    ๑. รับทราบการพิจารณารับทราบรายงานของสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๒ เรื่อง
    ๑) รายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
    ๒) รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
    ๒. รับทราบกรณี พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา ได้ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ จึงทำให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๑ (๓)
    ๓. รับทราบกรณีไม่สามารถบรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุมภายในกำหนดเวลา ๑๕ วัน ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จำนวน ๑ กระทู้ คือ กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางเชาวน์ปัญญา (ไอคิว) ของคนไทย นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
   • ๒. รับรองรายงานการประชุม  ผลการพิจารณา
    (ไม่มี)
    • (๓) กระทู้ถาม
     • ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
      • ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ๔ ภาค
       นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม
       ถามนายกรัฐมนตรี
       (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕)
        ผลการพิจารณา
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
        นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นผู้ตั้งถาม
        ถามนายกรัฐมนตรี
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าโครงการขยายทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ช่วงอำเภอทองผาภูมิ - อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
         ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ เป็นผู้ตั้งถาม
         ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
          ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา
         • ๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงบวช และจัดตั้งศูนย์กฎหมายเพื่อคณะสงฆ์
          (พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)
           ผลการพิจารณา
          • ๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การยกระดับความรับรู้คอร์รัปชัน CPI
           (นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)
            ผลการพิจารณา
           • ๓.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ความก้าวหน้าและผลการดำเนินการโครงการเปลี่ยนพันธุ์ข้าว
            (นายสมชาย ชาญณรงค์กุล เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
             ผลการพิจารณา
          • เรื่องด่วน  ผลการพิจารณา
           (ถ้ามี)
           • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  ผลการพิจารณา
            • - รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบการประกันสังคมของประเทศไทย : กรณีผู้ประกันตนภาคสมัครใจ มาตรา ๔๐
             ซึ่งคณะกรรมาธิการการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว
              ผลการพิจารณา
             ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา
             (ไม่มี)
             • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
              • ๖.๑ รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๔
               (ตามมาตรา ๒๔๗ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา ๒๖ (๒) และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐)
                ผลการพิจารณา
               ดาวน์โหลดเอกสาร
               • ๖.๒ รายงานประจำปี ๒๕๖๔ ศาลรัฐธรรมนูญ
                (ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒)
                 ผลการพิจารณา
                ดาวน์โหลดเอกสาร
               • ๗. เรื่องอื่นๆ
               หมายเหตุ :

               1. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาให้แสดงความประสงค์ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวันประชุมที่มีวาระการพิจารณากระทู้ถามเป็นหนังสือระหว่างเวลา 08.30 - 09.00 นาฬิกา ณ จุดรับกระทู้ถามด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา

               2. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

               สำนักการประชุม
               กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
               โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
               โทรสาร