ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  • - รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนจากพลังงานทางเลือก ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน  ผลการพิจารณา
   ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ๒. รับรองรายงานการประชุม
   (ไม่มี)
   • (๓) กระทู้ถาม
    • ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
     • ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการส่งเสริมการใช้พลังอำนาจอ่อน (Soft Power) เพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศ
      นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม
      ถามนายกรัฐมนตรี
      (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
       ผลการพิจารณา
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายต่อราษฎรผู้ไม่มีสัญชาติไทย
       นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม
       ถามนายกรัฐมนตรี
        ผลการพิจารณา
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะเดินทางมากับรถไฟความเร็วสูงสายคุนหมิง - เวียงจันทน์
        พลเอก บุญธรรม โอริส เป็นผู้ตั้งถาม
        ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา
        • ๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติ
         การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
         นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
         ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
          ผลการพิจารณา
       • เรื่องด่วน
       • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
        (ไม่มี)
        • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา
         (ไม่มี)
         • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
          • ๖.๑ ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน ๖ ครั้ง และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
           (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
            ผลการพิจารณา
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๖.๒ ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน ๑๔ ครั้ง และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
            (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
             ผลการพิจารณา
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๖.๓ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา เพิ่มเติม
             นายกล้านรงค์ จันทิก เป็นผู้เสนอ
              ผลการพิจารณา
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๖.๔ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ เพิ่มเติม
              พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นผู้เสนอ
               ผลการพิจารณา
              ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๗. เรื่องอื่นๆ
              (ถ้ามี)
              หมายเหตุ :

              1. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

              2. การแต่งกายในการเข้าร่วมประชุมวุฒิสภา สวมชุดสุภาพปกติ

              สำนักการประชุม
              กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
              โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
              โทรสาร