ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  (ถ้ามี)
  • ๒. รับรองรายงานการประชุม
   (ไม่มี)
   • ๓. กระทู้ถาม
    (ไม่มี)
    • เรื่องด่วน
     (ถ้ามี)
     • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
      (ไม่มี)
      • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา
      • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
       • - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
        (ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐)
        ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๗. เรื่องอื่นๆ
        (ถ้ามี)
        หมายเหตุ :

        1. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

        2. การแต่งกายในการเข้าร่วมประชุมวุฒิสภา สวมชุดสุภาพปกติ

        สำนักการประชุม
        กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
        โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
        โทรสาร