ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  ผลการพิจารณา
  • (๑) กระทู้ถาม
   (ไม่มี)
   • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
    • - รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๗  ผลการพิจารณา
     ดาวน์โหลดเอกสาร
    • (๓) รับรองรายงานการประชุม
     (ไม่มี)
     • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
      (ไม่มี)
      • เรื่องด่วน
       • ๑. ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
        (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๒. ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
         (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๓. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
          (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๔. ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
           (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๕. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
            (เป็นเรื่องที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม และได้ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓๗)
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๖. ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
             (นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๗. ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
              (นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
              (เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๖ - ๗ เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ และได้ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑๘)
              ดาวน์โหลดเอกสาร
             • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
              • ๕.๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
               (นายอภิชาติ ศิริสุนทร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
               (พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗)
               ดาวน์โหลดเอกสาร
               • ๕.๒ ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                (นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗)
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                • ๕.๓ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                 (นายอดิศร เพียงเกษ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • ๕.๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                  (นายณัฐวุฒิ บัวประทุม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                  (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก และเยาวชน)
                  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓ - ๕.๔ เลื่อนตามที่ที่ประชุมเห็นชอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗)
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • ๕.๕ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                   (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                   (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และสตรี)
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • ๕.๖ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                    (นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๕.๗ ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                     (เรืออากาศโท ธนเดช เพ็งสุข กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                     • ๕.๘ ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                      (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • ๕.๙ ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                       (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • ๕.๑๐ ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                        (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • ๕.๑๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                         (นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                         (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๕ - ๕.๑๑ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗)
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • ๕.๑๒ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ....
                          (นายรังสิมันต์ โรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • ๕.๑๓ ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทำความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง พ.ศ. ....
                           (นายชัยธวัช ตุลาธน กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                           • ๕.๑๔ ร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                            (นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                            (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๒ - ๕.๑๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗)
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                            • ๕.๑๕ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                             (นายเอกราช อุดมอำนวย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                             (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • ๕.๑๖ ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                              (นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                              • ๕.๑๗ ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ....
                               (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • ๕.๑๘ ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุข พ.ศ. ....
                                (นายปรีดา บุญเพลิง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๖ - ๕.๑๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗)
                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                • ๕.๑๙ ร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ....
                                 (นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                 (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗)
                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                 • ๕.๒๐ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                  (นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗)
                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                 • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
                                  • ๖.๑ ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                   (นายจุติ ไกรฤกษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                   • ๖.๒ ร่างพระราชบัญญัติอำนาจเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ....
                                    (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                    • ๖.๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                     (นางสาวภคมน หนุนอนันต์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                     • ๖.๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                      (นายจุติ ไกรฤกษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                      (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก และเยาวชน)
                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                      • ๖.๕ ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุข พ.ศ. ....
                                       (นายวิชัย สุดสวาสดิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                       • ๖.๖ ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                        (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                        • ๖.๗ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                         (นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                         • ๖.๘ ร่างพระราชบัญญัติการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ พ.ศ. ....
                                          (นางสาวเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๑,๖๘๕ คน เป็นผู้เสนอ)
                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                          • ๖.๙ ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                           (นายสุรสีห์ ลานนท์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๕๙๕ คน เป็นผู้เสนอ)
                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                           • ๖.๑๐ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ....
                                            (นายรังสิมันต์ โรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                            • ๖.๑๑ ร่างพระราชบัญญัติการรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
                                             (นางสาวกมนทรรศน์ กิตติสุนทรสกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                             • ๖.๑๒ ร่างพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                              (จ่าอากาศเอก อภิชาติ แก้วโกศล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                              • ๖.๑๓ ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                               (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                               • ๖.๑๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                • ๖.๑๕ ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                 (นายพิทักษ์เดช เดชเดโช กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                 • ๖.๑๖ ร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ลำไย พ.ศ. ....
                                                  (นายรังสรรค์ มณีรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                  • ๖.๑๗ ร่างพระราชบัญญัติลำไย พ.ศ. ....
                                                   (นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                   • ๖.๑๘ ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                    (นายโกศล ปัทมะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                    • ๖.๑๙ ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                     (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                     • ๖.๒๐ ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการประมงพื้นบ้าน พ.ศ. ....
                                                      (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                      • ๖.๒๑ ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                       (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                      • (๗) เรื่องอื่นๆ
                                                       (ถ้ามี)
                                                       หมายเหตุ :

                                                       ๑. การปรึกษาหารือ

                                                          สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือ ให้แจ้งความประสงค์ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมแนบแบบการแจ้งความจำนงการขอปรึกษาหารือ ณ จุดรับแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ บริเวณหน้าห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๕๐ นาฬิกา โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะเริ่มปรึกษาหารือตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

                                                       ๒. การแจ้งนัดประชุมและการเผยแพร่เอกสารการประชุมได้ดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๑

                                                          สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถอ่านและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ โดยการสแกน QR Code หรือทาง www.parliament.go.th

                                                       สำนักการประชุม
                                                       โทรศัพท์
                                                       โทรสาร
                                                       ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์