ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  ผลการพิจารณา
  • (๑) กระทู้ถาม
   • ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา  ผลการพิจารณา
    • ๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป
     • ๑.๒.๑ กระทู้ถามที่ ๐๑๓ เรื่อง ปัญหาการก่อสร้างรถไฟทางคู่โครงการสายกรุงเทพ - หัวหินช่วงจังหวัดราชบุรีล่าช้า  ผลการพิจารณา
      (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
      ถาม นายกรัฐมนตรี
      (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖)
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๑.๒.๒ กระทู้ถามที่ ๐๐๗ เรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างยั่งยืน  ผลการพิจารณา
       (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
       ถาม นายกรัฐมนตรี
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๑.๒.๓ กระทู้ถามที่ ๐๑๕ เรื่อง ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางขนุนเพื่อก่อตั้งเป็นศูนย์ต่อสู้อากาศยานของกองทัพเรือ  ผลการพิจารณา
        (นายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
        ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
        (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๑.๒.๒ - ๑.๒.๓ เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖)
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๑.๒.๔ กระทู้ถามที่ ๐๓๐ เรื่อง ปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่พันธุ์ของปลาหมอสีคางดำ  ผลการพิจารณา
         (นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
         ถาม นายกรัฐมนตรี
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๑.๒.๕ กระทู้ถามที่ ๐๓๑ เรื่อง แนวทางการยกเลิกภาษีผ้าอนามัย  ผลการพิจารณา
          (นางสาวภัสริน รามวงศ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
          ถาม นายกรัฐมนตรี
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๑.๒.๖ กระทู้ถามที่ ๐๓๒ เรื่อง มาตรการดูแลราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำ  ผลการพิจารณา
           (นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
           ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
           ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ
           • ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๐๐๖ เรื่อง ปัญหาช้างป่าที่ส่งผลกระทบกับประชาชนในจังหวัดระยอง  ผลการพิจารณา
            (นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
            ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖)
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๐๒๔ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม และปัญหาความล่าช้าในการดำเนินงานของงบประมาณงบกลาง เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม  ผลการพิจารณา
             (นางสาวปวิตรา จิตตกิจ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
             ถาม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
             (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖)
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๐๑๕ เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทะเลสาบพัทลุง  ผลการพิจารณา
              (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
              ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖)
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๐๑๖ เรื่อง การแก้ไขสิ่งแวดล้อมของประเทศ และจังหวัดพัทลุง  ผลการพิจารณา
               (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
               ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
               ดาวน์โหลดเอกสาร
               • ๑.๓.๕ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๐๒๖ เรื่อง สอบถามความคืบหน้าของการจัดซื้อถังดับเพลิง และมาตรการป้องกันเพลิงไหม้ในกรุงเทพมหานคร  ผลการพิจารณา
                (นางสาวปวิตรา จิตตกิจ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
                ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                • ๑.๓.๖ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๐๓๐ เรื่อง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต  ผลการพิจารณา
                 (นายเฉลิมพงศ์ แสงดี เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
                 ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
               • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
                • ๒.๑ รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน ๔ เรื่อง
                 • (๑) รายงานประจำปี ๒๕๖๕ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  ผลการพิจารณา
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • (๒) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  ผลการพิจารณา
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • (๓) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานสถานการณ์การทุจริตประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ผลการพิจารณา
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • (๔) รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕ และรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕  ผลการพิจารณา
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๒.๒ รับทราบร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ และร่างแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  ผลการพิจารณา
                     (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖)
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • (๓) รับรองรายงานการประชุม
                     (ไม่มี)
                     • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
                      (ไม่มี)
                      • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
                       • ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  ผลการพิจารณา
                        (นายพริษฐ์ วัชรสินธุ เป็นผู้เสนอ)
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • ๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการควบคุมฝูงชน และแสวงหาข้อเท็จจริงการสลายการชุมนุม อันเนื่องมาจากเหตุการณ์การชุมนุมของเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕  ผลการพิจารณา
                         (นายปิยรัฐ จงเทพ เป็นผู้เสนอ)
                         (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑ - ๕.๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖)
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • ๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิงที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
                          (นายสรรเพชญ บุญญามณี เป็นผู้เสนอ)
                          (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖)
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • ๕.๔ ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                           (นายพริษฐ์ วัชรสินธุ เป็นผู้เสนอ)
                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                           • ๕.๕ ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
                            (นายศักดิ์ดา แสนมี่ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๒,๘๘๘ คน เป็นผู้เสนอ)
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                            • ๕.๖ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                             (นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๙๒,๙๗๘ คน เป็นผู้เสนอ)
                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • ๕.๗ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                              (นายเจริญ เจริญชัย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๙๔๒ คน เป็นผู้เสนอ)
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                              • ๕.๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำบาดาลและปัญหาน้ำบาดาลคุณภาพต่ำ  ผลการพิจารณา
                               (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • ๕.๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาน้ำประปาไหลเบา  ผลการพิจารณา
                                (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                • ๕.๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาลักลอบขโมยสายไฟฟ้า
                                 (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                 • ๕.๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีผู้ลี้ภัยจากการสู้รบในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ๙ แห่ง ในประเทศไทยและผู้หนีภัยจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทย-พม่า
                                  (นายมานพ คีรีภูวดล และนางสาวธิษะณา ชุณหะวัณ เป็นผู้เสนอ)
                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                  • ๕.๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ  ผลการพิจารณา
                                   (นายธนา กิจไพบูลย์ชัย เป็นผู้เสนอ)
                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                   • ๕.๑๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการอยู่ร่วมกันของสังคมในยุคปัญญาประดิษฐ์ และโลกาอัตโนมัติ
                                    (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เป็นผู้เสนอ)
                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                    • ๕.๑๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนปีงบประมาณให้เหมาะสมแก่ฤดูกาลเพื่อการแก้ไขปัญหาทางสังคม การลงทุน และการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
                                     (นายทรงยศ รามสูต เป็นผู้เสนอ)
                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                     • ๕.๑๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพง
                                      (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                      • ๕.๑๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำประปาทั้งระบบ  ผลการพิจารณา
                                       (นางสาวรภัสสรณ์ นิยะโมสถ เป็นผู้เสนอ)
                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                       • ๕.๑๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนหน้าที่การให้บริการไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการของกองทัพไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมถึงการถ่ายโอนธุรกิจต่าง ๆ ของกองทัพไปอยู่ในความดูแลของรัฐบาล
                                        (นางสาวเบญจา แสงจันทร์ เป็นผู้เสนอ)
                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                        • ๕.๑๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                         (นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช และนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                         • ๕.๑๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตั้งกองทุนรักษาป่าต้นน้ำ
                                          (นายทรงยศ รามสูต เป็นผู้เสนอ)
                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                          • ๕.๒๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา เรื่องการสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                                           (นายชัชวาลล์ คงอุดม เป็นผู้เสนอ)
                                           (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๔ - ๕.๒๐ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖)
                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                           • ๕.๒๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
                                            (นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ เป็นผู้เสนอ)
                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                            • ๕.๒๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาศึกษาการแยกกัญชงออกจากกฎหมายว่าด้วยกัญชาให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
                                             (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                             • ๕.๒๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจังหวัดพื้นที่ในเขตป่าสงวนเพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติของอธิบดี ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
                                              (นายทรงยศ รามสูต เป็นผู้เสนอ)
                                              (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๑ - ๕.๒๓ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖)
                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                              • ๕.๒๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการขอใช้ที่ดินราชพัสดุสนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ ในความครอบครองของกองทัพอากาศ เพื่อใช้เป็นสวนสาธารณะในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน
                                               (นายเชตวัน เตือประโคน เป็นผู้เสนอ)
                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                               • ๕.๒๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและจัดทำมาตรการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู และเยียวยากรณีน้ำมันรั่วไหลทางทะเล
                                                (นายกฤช ศิลปชัย เป็นผู้เสนอ)
                                                (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๔ - ๕.๒๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖)
                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                • ๕.๒๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาช้างป่าและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน
                                                 (นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ เป็นผู้เสนอ)
                                                 (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)
                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
                                                 • ๖.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันของคนภายในชุมชนและลิงในจังหวัดลพบุรี และพื้นที่อื่น ๆ
                                                  (นายสาธิต ทวีผล เป็นผู้เสนอ)
                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                  • ๖.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อแก้ปัญหาบ่อนพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ  ผลการพิจารณา
                                                   (นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ เป็นผู้เสนอ)
                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                   • ๖.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการลักลอบขโมยสายไฟตามเส้นทางคมนาคม
                                                    (นายสกล สุนทรวาณิชย์กิจ เป็นผู้เสนอ)
                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                    • ๖.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในชุมชนแออัด
                                                     (นายเอกราช อุดมอำนวย เป็นผู้เสนอ)
                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                     • ๖.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาท่าเรือของประเทศไทย
                                                      (นายภัณฑิล น่วมเจิม เป็นผู้เสนอ)
                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                      • ๖.๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแนวทางย้ายสนามกอล์ฟกานตรัตน์ ออกจากพื้นที่ Airside สนามบินดอนเมืองเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
                                                       (นายเอกราช อุดมอำนวย เป็นผู้เสนอ)
                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                       • ๖.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                                                        (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                        • ๖.๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการนำสายไฟฟ้า-สายสื่อสารลงดินในพื้นที่จังหวัดกระบี่
                                                         (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                         • ๖.๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาศึกษาเปลี่ยนความผิดอาญาที่มีโทษไม่ร้ายแรงเปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัย
                                                          (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                          • ๖.๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตั้งสถานกาสิโนและการพนันพื้นบ้านให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสร้างรายได้และเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ  ผลการพิจารณา
                                                           (นายกันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ และนายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ เป็นผู้เสนอ)
                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                           • ๖.๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการส่งเสริม พัฒนา แก้ไขปัญหาทุเรียนอย่างยั่งยืนทั้งระบบ และยกร่างกฎหมายว่าด้วยทุเรียน
                                                            (นายสรรเพชญ บุญญามณี เป็นผู้เสนอ)
                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                           • (๗) เรื่องอื่นๆ  ผลการพิจารณา
                                                            (ถ้ามีเรื่องค้างการพิจารณามาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖)
                                                            หมายเหตุ :

                                                            ๑. การปรึกษาหารือ

                                                               สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือ ให้ยื่นแบบการแจ้งความจำนงขอปรึกษาหารือฯ กับเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุมได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๕๐ นาฬิกา โดยจะเริ่มปรึกษาหารือตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

                                                            ๒. กระทู้ถามสดด้วยวาจา

                                                               ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประสงค์ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาแสดงความจำนงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันประชุมที่มีวาระการตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาก่อนเริ่มประชุม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ นาฬิกา โดยการสแกน QR Code หรือทาง everbal.parliament.go.th

                                                            ๓. การแจ้งนัดประชุมและการเผยแพร่เอกสารการประชุมได้ดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๑

                                                               การนัดประชุมได้แจ้งให้สมาชิกทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว และท่านสมาชิกสามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ โดยการสแกน QR Code หรือทาง www.parliament.go.th
                                                            สำนักการประชุม
                                                            กลุ่มงานระเบียบวาระ
                                                            โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
                                                            www.parliament.go.th