ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔
ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  ผลการพิจารณา
  • (๑) กระทู้ถาม
   • ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา  ผลการพิจารณา
    • ๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป
     • ๑.๒.๑ กระทู้ถามที่ ๔๘๙ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามข้อเรียกร้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒  ผลการพิจารณา
      (นายมานพ คีรีภูวดล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
      ถาม นายกรัฐมนตรี
      (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๒
      (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๑.๒.๒ กระทู้ถามที่ ๔๙๐ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และความคืบหน้าในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  ผลการพิจารณา
       (นายณัฐวุฒิ บัวประทุม เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
       ถาม นายกรัฐมนตรี
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๑.๒.๓ กระทู้ถามที่ ๔๙๓ เรื่อง มาตรการในการรับมือสังคมสูงอายุ  ผลการพิจารณา
        (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
        ถาม นายกรัฐมนตรี
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๑.๒.๔ กระทู้ถามที่ ๔๙๖ เรื่อง ขอให้เร่งรัดติดตามการจับกุมและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดคดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา  ผลการพิจารณา
         (นายธีรัจชัย พันธุมาศ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
         ถาม นายกรัฐมนตรี
         ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ
         • ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๐๒ เรื่อง ขอให้ดำเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
          (นายนริศ ขำนุรักษ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
          ถาม นายกรัฐมนตรี
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๐๔ เรื่อง ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐ
           (นายธีรัจชัย พันธุมาศ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
           ถาม นายกรัฐมนตรี
           (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๑.๓.๑ - ๑.๓.๒ เลื่อนมาจากการประชุม
           สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
           วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๑๒ เรื่อง ปัญหาการผูกขาดอาชญาบัตรสำรวจแร่ในพื้นที่ภาคใต้
            (นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
            ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
            (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๒
            (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๐๘ เรื่อง การพัฒนาเขื่อนบริเวณแม่น้ำแม่กลองสายเก่าที่ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
             (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
             ถาม นายกรัฐมนตรี
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๑.๓.๕ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๑๐ เรื่อง ติดตามความคืบหน้ากรณีการพัฒนาพื้นที่บึงกระจับ ตำบลหนองอ้อและพื้นที่บึงกาจับ ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
              (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
              ถาม นายกรัฐมนตรี
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๑.๓.๖ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๑๓ เรื่อง ขอทราบผลการดำเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ ๕ ด้านกระบวนการยุติธรรม ในแผนปฏิรูปประเทศ
               (พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
               ถาม นายกรัฐมนตรี
               ดาวน์โหลดเอกสาร
             • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
              • ๒.๑ รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จำนวน ๒ เรื่อง
               • (๑) ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็นกรณีพิเศษ
                อีก ๓๐ วัน จำนวน ๒ ฉบับ
                 ผลการพิจารณา
               • (๒) รับทราบการพิจารณารายงาน จำนวน ๔ เรื่อง
                • (๒.๑) รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ และรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔  ผลการพิจารณา
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • (๒.๒) รายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔  ผลการพิจารณา
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • (๒.๓) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  ผลการพิจารณา
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • (๒.๔) รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
                    และรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
                     ผลการพิจารณา
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • ๒.๒ รับทราบ เรื่อง ขอความร่วมมือในการมาตอบกระทู้ถาม  ผลการพิจารณา
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • ๒.๓ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๒.๔ รับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
                     และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
                     สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                     • ๒.๕ รับทราบรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ ๑๑-๑๓/๒๕๖๕
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • ๒.๖ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • ๒.๗ รับทราบรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • ๒.๘ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • ๒.๙ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • ๒.๑๐ รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี ๒๕๖๔ และรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจำปี ๒๕๖๔
                           2.33 ยุทธศาสตร์ชาติ_compressed
                           2.33 (2) แผนปฏิรูปประเทศ_compressed
                           • ๒.๑๑ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                            • ๒.๑๒ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ และรายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔
                             (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๓ - ๒.๑๒ ค้างมาจากการประชุม
                             สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                             วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
                             2.35 กสทช.
                             2.31 เล่ม 2 กตป
                             • ๒.๑๓ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                              • ๒.๑๔ รับทราบ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
                               (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๑๓ - ๒.๑๔ ค้างมาจากการประชุม
                               สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                               วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • ๒.๑๕ รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
                                (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๐
                                (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                • ๒.๑๖ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ สภาองค์กรของผู้บริโภค
                                 (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๒
                                 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                 • ๒.๑๗ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                  • ๒.๑๘ รับทราบรายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                   • ๒.๑๙ รับทราบรายงานตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจำปี ๒๕๖๔
                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                   • (๓) รับรองรายงานการประชุม
                                    • - รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                     ครั้งที่ ๑๘ วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔
                                     ครั้งที่ ๑๙ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
                                     ครั้งที่ ๒๐ วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔
                                     ครั้งที่ ๒๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔
                                    • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
                                     • ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาการบังคับใช้และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
                                      ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนพิจารณาเสร็จแล้ว
                                      (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๑
                                      (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔)
                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                      • ๔.๒ รายงานการศึกษา เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
                                       ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                       • ๔.๓ รายงานการศึกษา เรื่อง เทคโนโลยี ๕G
                                        ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                        • ๔.๔ รายงานการศึกษา เรื่อง New Space และกิจการอวกาศ (Space Economy)
                                         ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                         • ๔.๕ รายงานการศึกษา เรื่อง การเกษตรยุคใหม่ของประเทศไทย The Next Generation Farming of Thailand
                                          ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                          • ๔.๖ รายงานการศึกษา เรื่อง การศึกษา TELEMEDICINE ในประเทศไทย
                                           ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                           • ๔.๗ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการกำหนดราคาขายปลีกก๊าซ NGV ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)
                                            ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุนพิจารณาเสร็จแล้ว
                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                            • ๔.๘ รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษา ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา และช่วงนครราชสีมา – หนองคาย
                                             ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                             (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๒ - ๔.๘ ค้างมาจากการประชุม
                                             สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                                             วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                             • ๔.๙ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความคุ้มค่าและประสิทธิผล การส่งเสริม การลงทุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
                                              ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจพิจารณาเสร็จแล้ว
                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                              • ๔.๑๐ รายงานการศึกษา เรื่อง การบริหารราชการรูปแบบจังหวัดจัดการตนเอง (Self-governing Province)
                                               ซึ่งคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษพิจารณาเสร็จแล้ว
                                               (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๙ - ๔.๑๐ ค้างมาจากการประชุม
                                               สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                                               วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                               • ๔.๑๑ รายงานผลการพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า
                                                ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๒
                                                (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔)
                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                • ๔.๑๒ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาการรถไฟแห่งประเทศไทย
                                                 ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                 • ๔.๑๓ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานการณ์วิกฤตน้ำมันแพง ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๔
                                                  ซึ่งคณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๑๒ – ๔.๑๓ ค้างมาจากการประชุม
                                                  สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                                                  วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔)
                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                  • ๔.๑๔ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่
                                                   ซึ่งคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                   (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓
                                                   (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕)
                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                   • ๔.๑๕ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบของประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์ จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งมาตรการทวงคืนผืนป่าของภาครัฐ
                                                    ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                    • ๔.๑๖ รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
                                                     ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                     • ๔.๑๗ รายงานผลการพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่
                                                      ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                      • ๔.๑๘ รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ
                                                       ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                       • ๔.๑๙ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาปรับปรุง แก้ไข กฎหมายด้านความมั่นคง
                                                        ซึ่งคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                        • ๔.๒๐ รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษาและแก้ไขปัญหารถรับจ้างสาธารณะ
                                                         ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                         (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๑๕ – ๔.๒๐ ค้างมาจากการประชุม
                                                         สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                                         วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                         • ๔.๒๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                          ซึ่งคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                          • ๔.๒๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งเทศบาลนครแหลมฉบังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
                                                           ซึ่งคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                           • ๔.๒๓ รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การจัดตั้งกระทรวงการข้าว
                                                            ซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว
                                                            (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๒๑ – ๔.๒๓ ค้างมาจากการประชุม
                                                            สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                                            วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                            • ๔.๒๔ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ
                                                             ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                             (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๐
                                                             (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                             • ๔.๒๕ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การคมนาคมขนส่งทางน้ำ
                                                              ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                              (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๒
                                                              (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
                                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                              • ๔.๒๖ รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ
                                                               ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                               • ๔.๒๗ รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                                ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                • ๔.๒๘ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการข้อมูลประวัติอาชญากรรม
                                                                 ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                 • ๔.๒๙ รายงานการพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง True กับ DTAC และการค้าปลีก – ค้าส่ง
                                                                  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร