ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ข้อหารือของสมาชิก  ผลการพิจารณา
  • - การปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘  ผลการพิจารณา
  • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
   (ถ้ามี)
   • (๒) รับรองรายงานการประชุม  ผลการพิจารณา
    (ไม่มี)
    • (๓) กระทู้ถาม  ผลการพิจารณา
     (ไม่มี)
     • เรื่องด่วน
      • ๑. ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด
       (ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓)
        ผลการพิจารณา
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๒. รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมสมาชิกวุฒิสภาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา (นายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกวุฒิสภา)
        (ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๔๒)
        (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
         ผลการพิจารณา
        • ๓. รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมสมาชิกวุฒิสภาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา (นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา)
         (ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๔๒)
          ผลการพิจารณา
        • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
         (ไม่มี)
         • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
          (ไม่มี)
          • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
           • - ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน ๖ ครั้ง และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด
            (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
             ผลการพิจารณา
            ดาวน์โหลดเอกสาร
           • (๗) เรื่องอื่นๆ
            (ถ้ามี)
            หมายเหตุ :

            ๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความประสงค์ต่อประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาผู้ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมวุฒิสภาล่วงหน้าพร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ ณ จุดรับแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ตั้งแต่เวลา ๐๘.00 นาฬิกา จนครบ ๑๕ คน หรือเมื่อถึงเวลา ๐๘.30 นาฬิกา
            ๒. อาจมีเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ 
            ๓. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH


            สำนักการประชุม
            กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
            โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
            โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
            https://www.senate.go.th